ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1

Εποπτεία φωτοβολταϊκού συστήματος με εναέρια μέσα (Drone)

Στόχος της υποδράσης είναι η εξοικείωση των μαθητών του τομέα Δομικών έργων δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, με τη χρήση drones. Η χρήση των drones αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία και για τους επαγγελματίες μηχανικούς, ως εργαλείο διευκόλυνσης για εργασίες που ήδη λαμβάνουν χώρα, αλλά πολύ περισσότερο προσεχώς και για καινοτόμες διεργασίες που θα ανακύψουν ως αναγκαιότητα λόγω εξελισσόμενων συνθηκών κι επιθυμιών. Το φωτοβολταϊκό σύστημα ( virtual net metering ) που αποτέλεσε αντικείμενο Σχεδίου Δράσης στη πιλοτική φάση του προγράμματος ΜΝΑΕ, βρίσκεται σε θέση απρόσιτη για επιτόπιο έλεγχο χωρίς ειδική πρόσβαση ή μέσα (δώμα οροφής). Στη παρούσα φάση ο έλεγχος θα γίνεται με οπτική παρατήρηση από την κάμερα που φέρει το Drone, για τη διακρίβωση ορατών μηχανικών φθορών στην επιφάνεια των πάνελ και στην ηλεκτρολογική συνδεσμολογία του συστήματος στις δυσπρόσιτες θέσεις της εγκατάστασης. Το εναέριο μέσο θα παρέχει φωτογραφίες raster, καθώς και ψηφιακά βίντεο των όποιων η ενδελεχής παρατήρηση και ανάλυση, θα επιτρέψει την μηνιαία δημιουργία εκθέσεων εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος. Παράλληλα θα καταγράφονται ιδιαίτερα στοιχεία που μπορούν να ενταχθούν σε ένα γεωπληροφορικό σύστημα παρακολούθησης (Qgis) και αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διενέργεια των μετρήσεων, όπως χρονικά , μετεωρολογικά και χωρικά χαρακτηριστικά.
Οι μετρήσεις και η συλλογή δεδομένων, θα πραγματοποιούνται κάθε βδομάδα στα πλαίσια των μαθημάτων, Ψηφιακής Χαρτογραφίας και Εφαρμογές Γεωπληροφορικής από τους μαθητές του τομέα Δομικών έργων σε συνεργασία με τους μαθητές της Α’ τάξης σε ώρες που διατίθενται στο μάθημα Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με μορφή shapefile και βάση γεωδεδομένων spatialite, που θα δημιουργηθούν με πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού γεωπληροφορικής Qgis, καθώς και οι μηνιαίες εκθέσεις σε μορφή pdf, τα οποία θα αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο του Σχεδίου δράσης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ DRONE