ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2

Δημιουργία ιστοσελίδας WordPress του Σχεδίου Δράσης

Στόχος της υποδράσης είναι οι εξοικείωση των μαθητών με τεχνολογίες διαδικτύου και των σχετικών διαθέσιμων εργαλείων web για την δημοσιοποίηση αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία και διάδραση.
Συγκεκριμένα οι μαθητές θα εγκαταστήσουν σε χώρο που διαθέτει το σχολικό δίκτυο στη σχολική μονάδα, τη πλατφόρμα WordPress συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης βάσης δεδομένων στο sch.gr. Θα επιλεγεί το κατάλληλο πρότυπο που θα εμπλουτιστεί με επιπλέον εφαρμογές – πρόσθετα (plugins) διαθέσιμες στο WordPress που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των υποδράσεων. (Εναλλακτικά μπορεί να σχεδιαστεί ο ιστόποτος σε Weeble).
Επιπλέον για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης θα δημιουργηθούν λογαριασμοί για το Σχέδιο σε κοινωνικά δίκτυα facebook,Instagram,Youtube κτλ.