ΥΠΟΔΡΑΣΗ 3

Επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος

α) Επιλέξαμε ως έργο την επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος (μέγιστη προβλεπόμενη, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα επόμενα έτη 5kWp ), με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο στα πλαίσια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το φωτοβολταϊκό σταθμό ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού (δεν συνδέεται ηλεκτρικά), δηλαδή ο φωτοβολταϊκός σταθμός και η εγκατάσταση κατανάλωσης τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Σε κάθε περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού επιτρέπεται ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν αποκλειστικά σε παροχές του ίδιου επιπέδου τάσης. Ο αυτοπαραγωγός δύναται να τροποποιεί τις παροχές κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), δηλαδή με μεταγενέστερες δηλώσεις του να προσθέτει ή και να αφαιρεί παροχές κατανάλωσης.

β) Σχεδιασμός- Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης και χωροταξικός σχεδιασμός από τους μαθητές του σχολείου.
Σεμινάριο εγκατάστασης μαζί με την εγκατάσταση του συστήματος από ιδιώτη.
• Ως σχολείο θα παράξουμε ένα προϊόν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, μέσα από το οποίο θα γίνει και η απόσβεση της επένδυσης σε 8 περίπου έτη και για τα επόμενα (20 έτη υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής του έργου) να υπάρξει όφελος.
• Η απόκτηση τεχνικής εξειδίκευσης από του εμπλεκόμενους μαθητές σε θέματα που αφορούν τις ήπιες μορφές ενέργειας αλλά και τις νέες τεχνολογίες, είναι παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη ενός τόπου, οι οποίοι εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα εμπειρία στους χώρους των μελλοντικών επιχειρηματικών τους βημάτων θα αποκομίσουν οικονομικά και κοινωνικά και οφέλη. Η επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις και καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για την περεταίρω επαγγελματική τους ανάπτυξη.
• Το σχολείο μπορεί να μεταδώσει την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί και σε άλλα σχολεία, για την δημιουργία ενός δικτύου πιλοτικών παραγωγικών σχολικών μονάδων. Τα σχολεία μας μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν.
• Η εφαρμογή του έργου εμπλέκει μεγάλο αριθμό τομέων και ειδικοτήτων. του σχολείου μας. Πέρα από τις ειδικότητες που θα σχεδιάσουν την εποπτεία των πλαισίων (Δομικών έργων), τους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς ( Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά ισχύος) τους Μηχανολόγους (Στηρίγματα), ο τομέας της Πληροφορικής(σύνδεση on-line για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ροής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο), θα εμπλέξουμε και την ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών οι οποίοι μέσα από το εργαστήριο φωτογραφίας θα στηρίξουν τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

γ) Η παραγόμενη ενέργεια θα διατίθεται προς συμψηφισμό σε εγκατάσταση κατανάλωσης που θα οριστεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, καθώς η Σχολική Επιτροπή του Δήμου είναι και ο φορέας διαχείρισης των Σχολικών Μονάδων (παραγωγός-καταναλωτής ο Δήμος Λέσβου).

created by dji camera